Inwestorstwo zastępcze

Nasza firma zajmuje się inwestorstwem zastępczym polegającym na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym oraz przejęciu obowiązków spoczywających na Inwestorze od etapu planowania, poprzez bieżący nadzór nad przebiegiem budowy, aż do momentu oddania gotowego budynku. Zakres świadczeń obejmuje w szczególności:

 1. Kierowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego
  • Nadzór nad pracami projektowymi zleconymi przez Zleceniodawcę
  • Przejęcie obowiązków związanych z wszelkimi pracami formalno – prawnymi, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń.
 2. Zarządzanie budową na etapie realizacji projektu pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę
  • Wyszukanie i negocjowanie warunków umowy z potencjalnymi wykonawcami poszczególnych robót,
  • Przygotowanie umów na roboty budowlane z wykonawcami oraz dostawcami,
  • Zawarcie w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego umów z wykonawcami na realizację poszczególnych robót,
  • Koordynacja robót wykonawców, czuwanie nad ich przebiegiem,
  • Kontrola przekazanej przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji powykonawczej,
  • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami obowiązującego prawa budowlanego i normami technicznymi, ustaleniami opisów technicznych,
  • Przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych,
  • Sprawdzenie miesięcznych raportów przerobów wykonawców wraz z zatwierdzaniem faktur wykonawców częściowych i końcowych,
  • Przygotowanie i udział w odbiorze końcowym inwestycji w koordynacji z Inwestorem,
  • Przygotowanie i wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów,
  • Udział w przeglądach gwarancyjnych.