Kierownik budowy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

W zakres Obowiązków Kierownika Budowy wchodzi:

  • Nadzór nad wykonaniem obiektu zgodne z projektem ,warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami BHP,
  • Sporządzenie planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),
  • Prowadzenie dokumentacji budowy i dziennika budowy,
  • Zapewnienie dokonania wymaganych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Kierownicy budowy są członkami Izb Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają wymagane ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.