Inspektor nadzoru

Świadczymy usługi inspektora nadzoru będącego reprezentantem interesów Inwestora podczas procesu budowlanego. Każdy inwestor ma prawo lub obowiązek (w zależności od skomplikowania obiektu) do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

  • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę,
  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
  • Kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
  • Zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
  • Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
  • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.

Nasi Inspektorzy nadzoru posiadają uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potrzebną wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót. Ponadto są członkami Izb Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają wymagane ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.